علت آب دادن یخچال سامسونگ و تعمیر آن

نشت آب از یخچال یکی از جمله مشکلات مهمی است که باید در اسرع وقت به آن رسیدگی شود؛ چرا که این معضل شاید به ظاهر اتفاق ساده‌ای به نظر برسد، اما در عین حال می‌تواند مقدمه ایجاد خسارت های بیشتر برای یخچال یا منزل شما باشد. بهعنوانمقدمهبهایننکتۀمهم توجه داشته باشید که در زمان بررسی علت نشت آب از یخچال، حتماً برق دستگاه را قطع کنید؛ چرا که خطر برق گرفتگی، شما و دستگاه را تهدید می‌کند. اماتوصیهبهترماایناستکهحتماًبهجایاقدامخودسرانه،ازنمایندگی تعمیرات یخچال سامسونگ یا یکنفرتکنسینمجربیخچالسامسونگکمکبخواهید.

 

دلایل آب دادن یخچال سامسونگ

1.معیوب بودن لاستیک درب یخچال

یکیازدلایلجمعشدنآبیخچال،خرابی یا پوسیدگی درزگیرهای درب است. چرا که در این صورت هوایمحیطبیرونبهراحتیواردیخچالشده وباعثایجادرطوبتبیشازحددرآنمی‌شودوبدینترتیبآباضافهحاصلازمیعانهوایبیرون،بهداخلسینیتخلیهریختهوازآنجابهبیرونیخچالسرازیرمی‌شود.

تعمیر لاستیک درب یخچال سامسونگ

برایتعمیر این قسمت از یخچال با استفاده از آب داغ، لاستیک را ماساژ دهید تا سفت شدگی آن برطرف و نرم شود و کمی وازلین به محل درز بندی لاستیک‌ها بزنید. بدین ترتیب اگر مشکل آب دادن یخچال برطرف نشد، باید به فکر تعویض لاستیک درب یخچال سامسونگ باشید.

 

 1. تراز نبودن یخچال

تراز نبودن یخچال نیز می‌تواند باعث سرازیر شدن آب به بیرون آن شود.

 

تراز کردن یخچال فریزر سامسونگ

برایبرطرفکردناینمشکلمی‌توانیدازپایه‌هایتنظیمترازیخچالاستفادهکنید.

 

 1. مسدود شدن لوله تخلیه یخچال

جمعشدنآبدریخچالفریزر سامسونگ می‌تواندعلتدیگریهمداشتهباشد؛وآنگرفتگیلولهتخلیۀآباست.همانطور که می‌دانید یخچال‌های بدون برفک از یک چرخۀ یخ زدایی برخوردارند که یخ و برفک را از روی سیم پیچ های اواپراتور ذوب و آنها را به داخل یک ظرف یا سینی که در خارج از دستگاه قرار دارد، هدایت می‌کند. حال اگر لوله‌های تخلیه آب یخچال به وسیله ذرات غذا یا هر عامل دیگری گرفته شده باشد، باعث جمع شدن آب در یخچال خواهد شد.

تعمیر مسدود شدگی لوله تخلیه یخچال سامسونگ

برایبرطرفکردناینمشکلمی‌توانیدلولهتخلیهآبیخچالرابااستفادهازآبگرمبازکنیدواگرزبالهیاهرنوعمانعیدرآنگیرکردهباشد،بامخلوطآبوجوششیرین (یکقاشقچای‌خوریجوششیرین+ دوفنجانآب) راهآنرابازکنید. استفادهازسیمضخیمنیزبرایاینکارمی‌تواندمناسبباشد.اگرمسیرلولهتخلیهیخچالسامسونگشماازدسترسیلازمبرخوردارنباشدونیازبهبازکردنقطعاتدیگریداشتهباشید،برایاینکارازیکسرویسکارمعتبرکمکبخواهید.

 

 1. پوشیدهشدناواپراتوربا یخ وبرفک

اگرآبدادنیخچالسامسونگهمراهباوزوزوسرمایشکم آنهمراهباشد،ممکناستیخزیادیدرداخلدستگاهجمعشدهباشد.علتاینافزایشدماآناستکهاواپراتوربایخپوشیدهشدهوفرایندیخزداییآنراتمیزنمی‌کند.درنتیجههواازفنعبورنمیکندوکابینیخچالخنکنمی‌شود.

برطرف کردن یخ و برفک اواپراتور یخچال فریزر سامسونگ

برایبرطرفکردناینعیببایدپوششاواپراتوررابرداریدودرصورتوجودیخبررویآن،بهیخ‌زداییبپردازید.البتهبهتراستازتکنسینحرفهایسامسونگاستفادهنمایید.

 

 1. شکسته شدن سینی تخلیه یخچال

گاهی اوقات به دلیل حمل و نقل نادرست یخچال، سینی تخلیه زیر آن دچار ترک خوردگی و یا شکستگی شده است و به همین دلیل آبی که به داخل آن هدایت می‌شود، به خارج از دستگاه سرازیر می‌گردد.

ترمیم سینی شکسته یخچال سامسونگ

برای برطرف کردن این معضل، چنان‌چه سینی دستگاه جابجا شده باشد، آن را در جای خود قرار دهید و اگر دچار شکستگی شده باشد، آن را عوض کنید.

 

 1. شل شدن مجاری آبسردکن یخچال

اتصالاتلوله‌هایآبدرداخلیخسازیخچالسامسونگ می‌توانندبهمرور زمانشلشوند و یا پیچومهره‌هایآندچارفرسودگیوترک‌خوردگیشدهباشندکهاینموضوعباعثنشتآبدرزیریخچالسامسونگشماخواهدشد. شلنگ‌های پلاستیکی ممکن است ترک بخورند، سوراخ شوند و یا بر اثر حمل نادرست و یا در جریان نظافت زیر دستگاه، آسیب دیده باشند.

تعمیر شل شدن مجاری آب یخچال سامسونگ

برای برطرف کردن این مشکل چنان‌چه شلنگ نیاز به تعویض داشته باشد، آن را تعویض کنید و اگر اتصالات آن شل شده‌اند، آنها را آچارکشی و یا تعویض نمایید. فراموشنکنیدکهاینفرآیندشایدسادهبهنظربرسد؛امابهتراستازیکسرویسکاریخچالسامسونگکمکبخواهید.

 1. انباشتهشدنآبدرزیرمخزنجامیوه ای

تجمعآبدرکفیخچالمی‌تواندناشیازمعیوبشدنیکیازقطعاتسیستمدیفراستدستگاهباشد.کهعلتآنمیتواندناشیازخرابیسنسوردیفراست،خرابیالمنتیاهیتر،خرابیترموفیوز،یخزدنمسیرخروجیآبیاگرفتگیلولهآبیخچالباشد.

جلوگیری از جمع شدن آب در زیر مخزن جامیوه ای

برای برطرف کردن این مشکل ابتدا کاور یخچال بازمی‌شودوقطعاتدیفراستازجملهسنسور،المنت،ترموفیوز،اواپراتور و ترمودیسک مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرند.

 

 1. اختلال در عملکرد شیر ورودی آب یخچال سامسونگ

ممکن است شیر آب یا لوله آب پشت یخچال نشتی داشته باشد.

تعمیر شیر ورودی آب یخچال ساید سامسونگ

برایرفعاینمشکلابتدایخچالراازبرقبکشیدولولهآبیکهازدیوارواردیخچالشده استرابررسیکنید.اینامکان وجود دارد که پیچ باز و بسته کردن شیر آب نیز چکه کند. بنابراین تمامی لوله‌ها، اتصالات و شیرآلات سر راه آب را بررسی کنید و مطمئن شوید که لوله آب در جای صحیح خود قرار گرفته باشد. اگر لوله‌ها دچار پوسیدگی یا سوراخ شدگی هستند، آنها را عوض کنید و اگر اشکال در شیر آب یا اتصالات باشد، آنها را تعمیر نمایید.

 

 1. نقص در فیلتر آب یخچال

چنان‌چهتمامیمواردبالارابررسیکردید،ولیهمچنانیخچالسامسونگشماآبمی‌دهد،بهتراستسریبهفیلترآبیخچالبزنید.زمانیکهفیلترآبیخچالدیربهدیرعوضمی‌شود،فیلتر دچار رسوب گرفتگی شدید می‌شود و باعث ترک خوردن شلنگ و نشت آب از داخل آن خواهد شد.

تعویض فیلتر آب یخچال سامسونگ

برای برطرف کردن این مشکل، شیر آب ورودی دستگاه را ببندید و اقدام به تعویض فیلتر نمایید. توجهکنیدکهبهدورۀ شش ماهۀتعویضفیلتریخچال سامسونگدقتکافیداشتهباشید.

 

 1. آسیب دیدن مخزن آب یخچال سامسونگ

ممکناستنشتیآبیخچالسامسونگبهدلیلآسیبدیدنمخزنآبآنباشد.

تعمیر مخزن آب ساید سامسونگ

برای برطرف کردن این مشکل می‌توانید محل سوراخ را با چسب تعمیر کنید و در غیر اینصورت نسبت به تعویض مخزن اقدام نمایید.

 

 1. نشت آب از قسمت فریزر سامسونگ

آب دادن فریزر سامسونگ می‌تواند به دلیل:

 • نصب نادرست شلنگ تصفیه آب،
 • اختلال در عملکرد هیتر،
 • رطوبت بیش از حد (به ویژه در دستگاه‌هایی که در کنار سینک ظرفشویی قرار دارند)

باشد.

تعمیر نشت آب از فریزر سامسونگ

برایبرطرفکردننشتآبفریزرسامسونگ،نیازبهدانشو تخصص یکنفرتکنسینلوازمخانگیسامسونگاست.